Матерія і рух.

Античні філософи висловлювали дві точки зору на рух.

Перша з них свідчила, що рух – невід’ємна властивість світу в цілому.

Геракліт Ефеський твердив: „Неможливо двічі увійти в одну й ту ж річку”, бо „все тече, все змінюється”.

Прихильники другої точки зору твердили, що рух – це ілюзія, омана, що існує деякий об’єктивний, незалежний від людини, нерухомий, незмінний і вічний світ!

Для ідеалістів, що схилялися до Платона, основою цього світу було вічне царство незмінних ідей.

Філософи-елеати (школи м.Елея) вважали, що незмінна і нерухома основа світу – це вічне, незмінне, рівне собі буття.

І перші, і другі сходились в одному: вони повністю відривали рух від спокою, протиставили їх одне одному. В цьому основна риса метафізичного методу. Той, хто цього дотримується, рано чи пізно може прийти до висновку, що не існує і самої матерії.

До такого висновку і прийшли суб’єктивні ідеалісти-махісти (австр. фізик і філософ Мах,1838-1916), які твердили, що матерія зникає, перетворившись в енергію, а енергія – це чистий рух без матерії.

З різкою критикою махістів виступили матеріалісти-діалектики.

Вони показали, що енергія так само матеріальна, як і речовина, вона існує об’єктивно, поза свідомістю людини.

Немає матерії без руху, а руху без матерії. Цей висновок підтвердила сучасна фізика. В світі немає нічого, окрім матерії, що рухається.

Що ж таке рух?

Категорія „рух” означає будь-які зміни, що відбуваються в об’єктивному світі.

Ф.Енгельс писав: „Рух, відносно до матерії, - це зміни взагалі”.

На відміну від механістичного матеріалізму, який розумів рух дуже вузько, матеріалізм діалектичний розуміє під рухом не тільки пересування в просторі, але й хімічні, фізичні зміни, процеси росту і обміну речовин в живих організмах, суспільні процеси (класову боротьбу, економічні процеси), всі види матеріальної та духовної діяльності людей.

Зміни, що відбуваються в оточуючому нас світі, мають різноманітний зміст і форму.

Зміст визначається різновидністю матерії, властивостями матеріальних об’єктів і процесів. Форма ж залежить від характеру взаємодії цих об’єктів і процесів і тих перетворень, які відбуваються з ними.Понад сто років тому Ф.Енгельс виділяв шість форм руху матерії: механічну, фізичну, хімічну, біологічну, соціальну та мислення.

За 100 років в наукових уявленнях про побудову світу відбулись величезні зміни.

Ми знаємо зараз багато нових форм руху матерії, зв’язаних з внутрішньоатомними процесами, взаємодією фізичних полів та елементарних частин, а також з іншими різновидами матерії, що виникають на межі живої та неживої природи, в складних космічних процесах тощо.

Наукові уявлення про нові види матерії та форми їх руху будуть постійно поповнюватися.

Характеристическая функция случайной величины, её свойства.
Зарубіжний досвід правового регулювання
Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, – важнейшая задача Российской Федерации.
Деятельность во сне непосредственно влияет на мозг и тело
Даже в «Алиса в Зазеркалье» есть сюжет, где в расстановке фигур перед началом игры Единорог отнесён к белым фигурам (правда-добро), а Лев - к чёрным(обман-зло)
Уровни управления и принципы менеджмента.
Порядок установления выплат стимулирующего характера
Екологічні кризи та здоров 'я людини
Телесный характер воскресения
Громадянська війна (1657-1663) та Руїна (1663-1687) в Україні.
Теории психического развития человека в онтогенезе
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ
ТЕМА 3 ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ
Кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство»
Глава 1. ПОЛУЧИТЬ ВСЕ ОТ ЖИЗНИ
Дактилоскопирование живых лиц и трупов
ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ
Середньої швидкості та за середньою швидкістю вихідної ланки
Симптоматика и клиническое течение
Заключна частина.
Задачі до теми «СТАН ТА ПАРАМЕТРИ ПОВІТРЯ ЯК СУШИЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО АГЕНТА»
Связь групп крови и показателей здоровья
Короткая история. История об ужастиках. 3 часть
Главная Страница