Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Кафедра кримінального права та процесу

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

“РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

Київ - 2013

Рекомендовано до друку

Вченою радою Київського університету права НАН України,

протокол №___ від __________ 2013 р.

Розробники:

1. О.М. Короленко, к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та процесу

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри кримінального права та процесу

протокол № _____від ___________2013р.


ЗМІСТ

1.Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни …...………................с.

2.Індивідуальні завдання та завдання, що виносяться на іспит …………………................…с.

3.Карта самостійної роботи студентів ………………….………………..…..............................с.

4.Порядок поточного і підсумкового контролю оцінювання знань з дисципліни ………..….с.

5.Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання…………….. с.

6.Зразок екзаменаційного білета ……............................................................................………. с.

7.Список рекомендованої літератури………............................…………………………...……с.


Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

«РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

1. Історичні передумови виникнення судової влади.

2. Теорія поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову.

3. Відправлення правосуддя – виключна функція суду.

4. Ознаки судової влади: виключність, самостійність, повнота, підзаконність, єдність, незалежність.

5. Зовнішній та внутрішній рівень незалежності судової влади.

6. Суд – як орган судової влади.

7. Поняття судочинства та правосуддя.

8. Завдання суду.

9. Загальна характеристика концепції судово-правової реформи.10. Законодавче забезпечення можливості обмеження конституційної гарантії недоторканості житла чи іншого володіння особи.

11. Законність проведення обшуку житла чи іншого володіння особи без дозволу суду.

12. Порядок розгляду звернень про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв’язку.

13. Оскарження рішень суду про обмеження прав особи на свободу, недоторканість житла, втручання в її особисте та сімейне життя.

14. Конституційний принцип презумпції невинуватості.

15. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист.

16. Контроль судів за конституційністю законів та інших нормативних актів.

17. Наявність органів адміністративної юстиції як показника ступеня полі системності судової організації в країні.

18. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

19. Встановлення об’єктивної істини (всебічність, повнота й об’єктивність дослідження обставин справи).

20. Свобода від самовикриття, викриття членів сімї чи близьких родичів.

21. Вільна оцінка доказів та безпосередність дослідження доказів судом.

22. Усність судового розгляду.

23. Державна мова судочинства.

24. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень.

25. Загальна характеристика Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 року.

26. Етапи судово-правової реформи України.

27. Система судів в Україні.

28. Територіальність і спеціалізація як основні принципи побудови судів загальної юрисдикції в Україні.

29. Вищі спеціалізовані суди, їх структура і повноваження.

30. Автоматизована система документообігу суду.

31. Конституційний суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції.

32. Місцеві суди.

33. Апеляційні суди.

34. Вищі спеціалізовані суди.

35. Верховний Суд України - найвищий судовий орган.

36. Пленум та науково-консультативна рада Верховного Суду України.

37. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції.

38. Призначення суддів на адміністративні посади та порядок їх звільнення.

39. Конституційні засади безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя.

40. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції.

41. Обрання на посаду судді безстроково.

42. Національна школа суддів України.

43. Підстави дисциплінарної відповідальності судді.

44. Склад та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

45. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

46. Служба дисциплінарних інспекторів.

47. Поняття суддівського самоврядування.

48. Збори суддів та конференції суддів.

49. Вищі органи суддівського самоврядування.

50. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування.

51. Особливості забезпечення функціонування судової влади.

52. Державна судова адміністрація України та її територіальні управління.

53. Повноваження Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь.

54. Апарат суду, його структура та повноваження.

55. Побудова системи судів загальної юрисдикції в Україні за принципами територіальності і спеціалізації.

56. Вища рада юстиції, її завдання та функції.

57. Проблеми становлення судової влади в Україні.

58. Переваги судового розгляду перед вирішенням спорів в адміністративному порядку.

59. Світовий досвід участі народу у відправленні правосуддя.

60. Голова Державної судової адміністрації України та його повноваження.

61. Служба судових розпорядників.

62. Правова допомога при реалізації права на справедливий суд.

63. Змагальність і диспозитивність під час відправлення правосуддя.

64. Право на оскарження судового рішення.

65. Судочинство і діловодство в судах України.


referattgt.nugaspb.ru referatqlh.nugaspb.ru wch.deutsch-service.ru referatrbn.nugaspb.ru Главная Страница