ІГ мініатюри – піктограми, іконки, вказівники

Види інфографіки

По характеру візуалізації даних, численні види інформаційної графіки, можна розділити на дві великі группи за критеріями систематизації типів даних – групи кількісної і якісноїІГ-візуалізації:

 для організації представлення кількісних (числових) даних використовуються графіки, діаграми, гістограми і номограми, які, в свою чергу розділяться на підгрупи (точечні, лінейні кругові і т.п.);

 для організації представлення сукупності (наприклад, ієрархи) об’єктів і якісних даних використовують численні типи схем, карт, зображень і їх послідовностей, а саме:

1. організаційні діаграми, відзеркалючи структуру об’єкту (наприклад, теми дисципліни, складу пристрою або організації). Вони призначені виозначити функції і оптимізувати зв’язки підпорядкованих структур, з метою оптимізації роботи об’єкту в цілому;

2. діаграми трендів, визначаючі стратегію розвитку процесів. На такій диаграмі всі показники представлені в наглядній формі, які полегшують планування і прийняття рішень;

3. плани-графіки, чітко визначаючі послідовність вирішення задач в ході того чи іншого процесу, які, між іншим, використовуються для планування учбового процесу;

4. технологічні діаграми, на яких чітко представлені особливості і стадії технологічних процесів;

5. діаграми і схеми комп’ютерних мереж та телекомунікацій, які використовуються як как на стадії розробки технічних концепцій формування комп’ютерних мереж, так і в подальшому в процесі їх функціювання;

6. схеми різного призначеня при при допомозі яких акцентуеться увага на найбільш важливих моментах при обміні навчальною інформацією;

7. рисунки и схеми, які наглядно і доступно представляють той чи інший процес або ситуацію і незамінні при поясненні учбового матеріалу навіть учням початкової школи;

8. графи,які візуалізують переходи або зв’язки понять, подій, процесів;

9. ментальні карти знань, процесів, сутностей Останні поки що мало використовуються в освітньому процесі, хоча їх потенціал набагато переважає традиційні опорні конспекти, поскільки напряму відбиває можливий рух думки при знайомстві с проблемою (матеріалом) и прийнятті рішеньСеміотичний і психолого-естетичний аспекти шрифту
Рекламна діятельність — це складна система взаємодіючих элементів, і шрифт, становлячись одним із таких элементів, функціонує по специфічним для даної системи законам; і чим вище буде функійна адекватність рекламного шрифту, тим точніше він буде виконувати задачі рекламної кампанії и тим вище буде эфективність психологічного впливу даного рекламного послання. Крім того, сам шрифт — це достатньо розвинута система. Щоб найбільш результативно використати її при виробництві печатної реклами, необхідно вивчити історію, родові і видові якості шрифту, шрифт як знаковую систему, его комунікативні можливості, впливу на реципіента.
В кожному засобі масової інформації— свої засоби виразності. В аудіовізуальних — відеоряд, звуки. В печатних ЗМІ — слово і зображення. Таким чином, важливо всестороннє розглянути варіанти взаємовідносин слова і його графічного відображення, тобто шрифту.
Рекламна продукція завжди запрограмована на досягнення зарані спланованого результату: формування у реципієнта позитивного відношенния до рекламуємого товару. Крім того, рекламне повідомлення є текст в широкому смислі слова, транслюючий яким-небудь ЗМІ в оточенні інших — рекламних, публіцистичних, інформаційних повідомлень, з якими беззаперечно вступає в конкурентну боротьбу за увагу адресату. Рекламісти при своренні майбутнього повідомлення повинні турбуватися про те , щоб передати ймовірному клієнту фірми-рекламодавця ті або інші свідчення про товар и подати ці свідчення в привабливій для аудиторії формі.
Шрифт в рекламі цікавить нас в психологічному і эстетичному
аспектах. Рекламна творчість не вільна творчість, а її плоди — твори мистецтва не «чистого», а прикладного. Жорстку і однозначную направленість реклами на максимально точне і повне досягнення запланованого результату потрібно вважати її головною природною властивістю, яка визначає сутність цієї сфери людської діяльності. Звідси зрозуміло, що центральною проблемою при аналізі функціонування шрифту в прес-рекламі виявляється проблема ефективності його впливу на реципієнта, бо шрифт в цьому випадку застосовується не тільки як графічне зображення тексту і слогану, но і як один із элементів пропагандистського впливу на споживача. Очевидь, що рекламний вплив має бути передбачуваним. Проблема ефективності рекламного впливу на реципієнта багатоаспектна. Це як би вузол, в якийй сплівся ряд протиріч: між необхідністю привабити увагу майбутнього покупця до об’єкту, який рекламується і його — можливого покупця — небажанням тратити свою психічну енергію на знайомство з «набриливими» рекламними повідомленнями; між необхідністю передавати адресату свідчення про вартості представляємого продукту і бажанням адресату, щоб реклама не тільки інформувала його, но і зацікавувала, «розважала»; нарешті, між товаром як таким и його образом,який представ в рекламному посланні. На практиці при розробці кожного рекламного виступу, призначеного для слідуючої за цим публікації в друкованих ЗМК, рекламістам приходиться знаходити ті чи інші способи вирішення вказаних протиріч.
Ітак, шрифт — важливий засіб людської комунікації, і с тих пір, як шрифти друкуються, гравіруються, вирізьблюються , рисуються, і відливаються, вони служать не тільки для передачі тексту, но є засобом художнього самовиразу

referatwkt.nugaspb.ru vfz.deutsch-service.ru home.halmer.ru referatxvy.nugaspb.ru Главная Страница