ІV. Питання для самоконтолю

Рис. 9. Відмінності систем обліку і калькулювання за повними і неповними (змінними) витратами

Рис.5. Організація зведеного обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

Рис.2. Облік витрат в умовах калькулювання за замовленнями

Рис. 1. Класифікація методів обліку витрат і калькулювання собівартості

ІІІ. Структурно-логічні схеми

Рис. 3. Деталізація аналізу відхилень від норм

Рис. 4. Схема обліку витрат і калькулювання попередільним методом (напівфабрикатний варіант)

Рис. 6. Економічний зміст методу однорідних секцій:

1 — пряме віднесення відповідних витрат у собівартість продукції;

2 — розподіл непрямих витрат між однорідними секціями;

3 — включення на основі попередньої калькуляції собівартості одиниці роботи секції у собівартість кінцевої продукції

Рис. 7. Загальна схема обліку нормативних витрат за методом стандарт-косту

Рис. 8. Схема співвідношення видів контролю за різними класифікаційними ознаками

1.Назвіть основні завдання контролю витрат.

2.Які види обліку поєднує в собі система обліку витрат підприємства?

3.З’ясуйте сутність і сферу застосування оперативного обліку.

4.Назвіть специфічні риси бухгалтерського обліку. Які можливості надає аналітичний бухгалтерський облік за управління витратами?

5.У чому полягають управлінський та фінансовий аспекти бухгалтерського обліку?

6.Що таке статистичний облік? Його особливості.

7.Які види контролю розрізняють за частотою контрольних операцій; за часом здійснення контрольних операцій?

8.З’ясуйте співвідношення видів контролю за різними класифікаційними ознаками.

9.У чому полягає сутність механізму управління за відхиленнями?

10. Які є підходи до обґрунтування необхідності досліджень причин розбіжностей між фактичними і плановими значеннями показників, що контролюються?11. Які переваги застосування статистичних методів за вивчення відхилень?

12. Яка особливість обчислення планових витрат на фактичний обсяг за даними кошторисів?

13. У чому полягає специфіка контролю витрат у СУВ «стандарт-кост»?

14. Які форми і джерела матеріального стимулювання зниження рівня витрат?

15. На яких принципах має базуватися розподіл премії за зниження витрат між учасниками даного заходу?

16. Наведіть варіант розподілу премії підрозділу підприємства за економію ресурсів між членами його колективу.

17. У чому полягає сутність позамовного методу обліку витрат і яка сфера його застосування?

18. У чому полягає сутність попередільного методу обліку витрат і яка сфера його застосування?

19. У чому полягає сутність простого (однопередільного) методу обліку витрат і яка сфера його застосування?

20. Назвіть основні елементи методу однорідних секцій.

21. За яким принципом формуються секції?

22. Поясніть сутність методу нормативного розподілу постійних витрат.

23. Як і для чого обчислюється коефіцієнт нормативного розподілу постійних витрат?

24. Чим відрізняється безнапівфабрикатний варіант попереділь­ного методу від напівфабрикатного?

25. Для якого з варіантів зведеного обліку витрат характерна наявність у складі калькуляційних статей статті «Напівфабрикати власного виробництва»?

26. У яких випадках застосовується рахунок 25 «Напівфабрикати власного виробництва»?

27. 11. Як співвідносяться витрати звітного періоду з собівартістю випущеної за цей період продукції?

28. Яким чином розподіляються витрати звітного періоду між товарним випуском і залишками незавершеного виробництва?

29. Як здійснюється оцінка залишків незавершеного виробницт­ва на кінець місяця?

30. Чим відрізняється виробнича собівартість випущеної (товарної) продукції від виробничої собівартості реалізованої продукції?

31. За якою ознакою відрізняються розподілені постійні загаль­новиробничі витрати від нерозподілених?

32. Що включається до складу «Інших прямих виробничих витрат»?

33. У чому полягає сутність методу стандарт-косту?

34. Які методи визначення норм (стандартів) застосовуються у закордонній практиці?

35. Яка різниця між калькуляційними об’єктами і калькуляційними одиницями?

36. З якою метою здійснюють зведений облік витрат?

37. Назвіть основні елементи нормативного методу обліку витрат і калькулювання.

38. Чим відрізняється порядок (алгоритм) визначення фактичної собівартості продукції за нормативним методом від алгоритму (порядку), який застосовується за іншими методами?

39. Чим відрізняється нормативна калькуляція від планової?

40. Назвіть методи визначення відхилень від норм матеріальних витрат.

41. Сутність і сфера застосування методу документування відхилень.

42. Сутність і сфера застосування методу партіонного розкрою.

43. Сутність і сфера застосування інвентарного методу.

44. З якою метою ведеться облік зміни норм?

45. Як і для чого переоцінюються залишки незавершеного виробництва на початок місяця при нормативному методі?

46. Що розуміють під нормативним господарством підприємства?

47. Яким чином аналізуються відхилення від норм витрат?

48. Як визначити нормативну собівартість товарного випуску за місяць?

49. Як оцінюються залишки незавершеного виробництва за нор­мативним методом?

50. Як оцінюється остаточний (невиправний) брак за нормативним методом?

51. Особливості визначення відхилень від норм по загально-виробничих витратах.

52. Порівняйте основні риси нормативного методу і методу стандарт-кост, визначте, що є для них спільним, а що відмінним.

Тема. АНАЛІЗ СИСТЕМИ «ВИТРАТИ - ВИПУСК – ПРИБУТОК» ЯК ІНСТРУМЕНТ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧО – МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ

referatuwz.nugaspb.ru referatpua.nugaspb.ru san.deutsch-service.ru referatvhi.nugaspb.ru Главная Страница