Матвєєва Людмила Леонідівна

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Курс лекцій

Художній редактор О. Григір

Технічний редактор Т. Щур

Коректори A. Бараз, А. Бородавко

Комп’ютерна верстка О.Новоселі

Підп. до друку 07.10.05, Формат 84x108/32. Папір офсет. – № 1. Гарн. Тайм. Друк офсет. Ум. друк. арк. 26,88. Обл.вид. арк. 30,00. Вид. – № 4202. Зам. №

Видавництво “Либідь”, 01004 Київ, вул. Пушкінська, 32

Свідоцтво про державну реєстрацію № 404 від 06.04.01.

Віддруковано з готових діапозитивів на ВПК “Глобус”, 79010, Львів, Кравчука, 6/3.Maліновський Б., 13

Байт Л., 12, 71, 72

Бекет В, 13

Беккер Г., 12, 13

Бекон Френсіс, 9, 25, 121

Бенедикт Р., 12

Бернард Л., 13

Віслер К., 12

Гегель, 23, 25, 39, 229

Даусон К., 13

Зіммель Г., 13, 39, 81, 90

Келлер А., 12

Кертман Л., 13, 14

Клакхон, 13

Клакхон К., 11, 14, 125

Кребер, 13

Кребер А., 11, 14, 125, 263, 266

Кребер Л., 13, 80, 81

Лінтон Р., 12, 146

Маркузе Г., 15, 27, 151

Маркузе Герберт, 16

Морган Льюїс Генрі, 15

Ніцше Ф., 15, 59, 138, 234

Ніцше Фрідріх, 15, 159, 234

Остбальд В., 13

Пуфендорф С., 9

Реджін Д., 13

Рогайм Г., 12

Руссо, 15, 214

Руссо ЖанЖак, 15

Самнер В., 12

Сепіра Е., 12

Сорокін П., 12, 77, 155

Тайлор Е., 11, 266

Тьонніс Ф., 16

Тьонніс Фердінанд, 15

Цицерон Марк Лулій, 9

Шнаазе Карл, 22, 23

Шпенглер О., 15, 16, 27, 75, 100, 151, 266

Шпенглер Освальд, 15

Шпрінгер, 23

Шпрінгер Антон, 23

Юнг К., 13

Янг К., 12


referatuzz.nugaspb.ru referattdv.nugaspb.ru refalen.ostref.ru referattxl.nugaspb.ru Главная Страница