Порядок звільнення і проведення розрахунків.

П.4 ст.41 КЗпП – перебування в супереч вимогам ЗУ

2.Розірвання трудового договору по ст.45 КЗпП України .

Ст.45 КЗпП України – це розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу. За такою підставою може бути розірваний трудовий договір з керівником підприємства, якщо він :

- порушує законодавство про працю;

- не виконує зобов’язання за колективним договором.

Пленум Верховного Суду України в п.14 постанови від 6.11.92 №9 роз’яснив судам, що при розгляді справ , пов’язаних з вимогою профспілкового або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу про розірвання трудового договору з керівним працівником або усунення його з опанованої посади слід виходити з того , що така вимога може бути заявлена профспілковим органом, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, і що ця вимога може бути оскаржена до суду працівником , власником або уповноваженим ним органом в 2-х тижневий строк.

Відхилення судом скарги на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу не є перешкодою для оскарження працівником в суді законності його звільнення. Але працівник відповідно до ст. 231 ЦПК України не може в судовому процесі оспорювати факти, встановлені судом при вирішенні його скарги на вимогу цього органу.

У випадку , коли колективний договір був підписаний іншою уповноваженою на представництво трудовим колективом особою, трудовий договір з керівником може бути розірваний на вимогу цього органу.

В окремих випадках при розірванні трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу необхідна попередня згода профспілкового органу.Ст.43 КЗпП України дає перелік підстав розірвання трудового договору , коли необхідна попередня згода профспілкового комітету. Це п.1 ст.40 ( крім випадків повної ліквідації підприємства),п.2,-5,7 ст.40 КЗпП України і п.2,3 ст.41 КЗпП України. Профспілковий комітет повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте рішення в 10 денний строк. Власник або уповноважений ним орган має право розірвати договір не пізніше як через 1 місяць з дня одержання згоди. Якщо договір розірваний без згоди профспілкового комітету, то суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду профспілкового комітету і після її одержання або відмови розглядає спір по суті. Ст.43-1 КЗпП України вказує на випадки, коли розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу проводиться без попередньої згоди профоргану. Це таки випадки:- ліквідація підприємства, установи організації;

- незадовільнений результат випробування, обумовленого при прийнятті на роботу;

- звільнення з роботи за сумісництвом у зв’язку з прийняттям на роботу працівника, який не є сумісником, а також у зв’язку з обмеженням на роботі за сумісництвом, передбачене законодавством;

- поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

- звільнення працівника, який не є членом профспілки, що діє на підприємстві;

- звільнення з підприємства, установи, організації, де немає профспілки;

- звільнення по п.1 ст.41 КЗпП України;

- звільнення по п.8 ст.40 КЗпП України.

Не допускається звільнення працівника з ініціативі власника або уповноваженого ним органу в період тимчасової непрацездатності, перебування його у відпустці. Це правило не поширюється на випадки повної ліквідації підприємства, установи , організації.

Не допускається звільнення вагітних жінок і жінок, що мають дітей до 3 років, якщо дитина потребує домашнього догляду і це підтверджується медичним висновком, одиноких матерів, при наявності дитини віком до 14 років, дитини – інваліда, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Звільнення працівника молодше 18 років дозволяється тільки за згодою відповідного комітету у справах неповнолітніх, а при звільненні з підстав, вказаних в п.1,2,6 ст.40 КЗпП України здійснюється лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

Члени профспілкового комітету звільняються лише за

Попередньою згодою профоргану, членами якого вони є, а голова - за згодою відповідного об’єднання профспілок. Звільнення працівників, що обиралися до складу профорганів, за ініціативою власника або уповноваженого ним органу не допускається протягом 2 років після закінчення повноважень, крім випадків повної ліквідації підприємства. Таки ж вимоги і до звільнення членів ради ( правління), необхідна згода загальних зборів ( конференції) трудового колективу, які іх обрали.

Не допускається розірвання трудового договору з працівниками підприємств, що приватизуються та приватизованого. Виняток становить звільнення по п.6 ст.36, п.3,4,7,8 ст.40, п.1 ст.41 КЗпП України .

Працівник може бути відсторонений від роботи на певний час, за цій період не виплачується заробітна плата. Власник або уповноважений ним орган мають право відстороняти працівників, якщо вони відмовляються від медичних оглядів, навчання, інструктажу, працюють без спецодягу, спецвзуття, появи на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного сп’яніння. Це оформлюється наказом або розпорядженням. При звільненні працівнику в день звільнення видається трудова книжка з відповідним записом, проводиться повний розрахунок і на вимогу працівника видається довідка про роботу. В необхідних випадках проводиться виплата вихідної допомоги.

4.Порядок ведення трудових книжок.

Порядок ведення трудових книжок регулюється інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах , організаціях, затвердженою наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.93р. №58. ( з доповненнями та змінами від 1996 та 8.06.2001р.).

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, незалежно від виду трудового договору і виду підприємства. При працевлаштуванні працівник повинен подати трудову книжку, якщо особа вперше шукає роботу, то документ про освіту, паспорт або інший документ. Заповнення трудових книжок на підприємстві ведеться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу.

До трудової книжки заносяться записи про працівника, відомості про роботу, відомості про нагородження та заохочення, відомості про відкриття, на які видані диплом До трудової книжки не заносяться відомості про стягнення.

Трудові книжки працівників, які працюють у фізичних осіб - підприємців та у фізичних осіб з метою надання послу ( няньки, водії тощо) зберігаються безпосередньо у самих працівників. Фізичні особи роблять записи у трудових книжках працівників про роботу відповідно до укладених договорів, що зареєстровані в держаний службі зайнятості. Записи підтверджуються підписом посадової особи органу державної служби зайнятості, який зареєстрував договір і засвідчується його печаткою. Запис про роботу за сумісництвом проводиться окремим порядком і провадиться за бажанням працівника.

Записи в трудову книжку вносяться власником або уповноваженим ним органом на підставі наказу або розпорядження після видання наказу, але не пізніше тижневого строку, а при звільненні – в день звільнення.

Відомості про працівника записуються на перший сторінці. Зміна записів про прізвище, ім’я та по батькові виконуються власником або уповноваженим ним органом на підставі документів ( паспорта, свідоцтва про шлюб. тощо).

Запис про роботу проводиться таким чином:

Спочатку пишеться найменування підприємства, установи, організації – це як заголовок, потім у графі 1 ставиться порядковий номер запису, у графі 2 – дата прийняття на роботу. У графі 3- прийнятий або призначений на посаду, у графі 4 – номер наказу ( розпорядження).Переведення оформлюється у такому же порядку.

Записи в трудової книжці про звільнення повинні проводитись у точний відповідності до формулювання чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю пункт закону. Наприклад, звільнений за власним бажанням у зв’язку зарахуванням до вищого навчального закладу, ст.38 КЗпП України. Запис про звільнення проводиться з додержанням таких правил: у графі 1 ставиться порядковий номер запису, у графі 2 – дата звільнення, у графі 3 – причина звільнення, у графі 4- зазначається підстава – наказ ( розпорядження0, його дата і номер. Днем звільнення вважається останній день роботи.

У тому разі, коли в трудової книжці заповнені всі сторінки, вона доповнюється вкладишем, який без трудової книжки не дійсний. Особа , яка загубила трудову книжку або вкладиш до неї, зобов’язана негайно заявити про те власнику. Не пізніше 15 днів після заяви власник або уповноважений ним орган видає нову книжку.

Облік трудових книжок ведеться відділом кадрів. Ведеться така документація:

а)книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них;

б)книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. В останньої книзі реєструються всі книжки працівників, у разі звільнення працівник розписується в особової картці і книзі обліку.

Контрольні запитання:

1. Розірвання трудового договору по п.2,3 ст. 40 КЗпП України.

2. Розірвання трудового договору по ст.45 КЗпП України

3. України

4. Порядок звільнення і проведення розрахунків, відсторонення від роботи.

5. Порядок ведення трудових книжок.

Література:

1..В.І. Прокопенко “Трудове право”, підручник, Х.- 1998.

2.Карпенко Д.О. Трудове право України. К.,-1999р.

3.Трудове право України. Підручник за ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої.

4.Чанишева Г.І Значення правильного оформлення трудового договору /Право України. –1992. - №7/

referatuxq.nugaspb.ru tki.deutsch-service.ru medical.opsreferat.ru refaniw.ostref.ru Главная Страница